ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมายัง
แผนกบุคลากรและธุรการ
23 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2769-5451-2
แฟกซ์. 0-27695716
อีเมล์ : wanlapa@jsvision.com

Product Specialist - BKK

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

Qualifications:
 • Age more than 25 years.
 • Bachelor’s degree in related field.
 • Experience 1 - 3 years in sales of drug and medical supplies.
 • Computer skill
 • Positive attitude toward sales
 • Ability to travel and with own transportation.
 
Job description
 • Take care eye products.

Safety Officer - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาธารณสุขศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้าน จป.วิชาชีพ
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร คิดบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
 • มีความอดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 

ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 • เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • จัดทำรายงานและส่งให้หน่วยงาน ตามทีกฎหมายกำหนด
 • ดูแลและประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการด้าน Security
 • งานตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • ดูแลระบบPM เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • งานตรวจสอบ Layout คลังสินค้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
 • IQ Auditor ระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ GSDP for Pharmaceutical
 • ทำหน้าที่เป็น committee ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับผู้ดูแลงานซ่อมบำรุงและsupplier เมื่อมีงานติดตั้ง ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ใน คลังสินค้าและ สำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน คลังสินค้า เขตประเวศ
 

Warehouse & Logistics Assistant Manager

1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

We are looking for an effective Warehouse & Logistics Assistant manager to be responsible for the overall warehousing and include organizing and monitoring storage and distribution operations.

Ultimately, you should be able to ensure productivity targets are achieved and that all warehouse processes are running smoothly and promptly.

Responsibilities
 • Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation
 • Setup layout and ensure efficient space utilization
 • Initiate, coordinate and enforce optimal operational policies and procedures
 • Maintain standards of health and safety, hygiene and security
 • Manage stock control and reconcile with data storage system
 • Prepare annual budget
 • Liaise with clients, suppliers and transport companies
 • Receive feedback and monitor the quality of services provided
 • Keep track of quality, delivery times, transport costs and efficiency
 • Resolve any arising problems or complaints
 • Supervise, coach and train warehouse workforce
 • Meet cost, productivity, accuracy and timeliness targets

Requirements
 • Proven work experience as a Logistics & Warehouse Assistant manager or higher
 • Proven work experience in 3PL business
 • Expertise in warehouse management procedures and best practices
 • Proven ability to implement process improvement initiatives
 • Strong knowledge of warehousing Key Performance Indicators (KPIs)
 • Hands on experience with warehouse management software and databases
 • Leadership skills and ability manage staff
 • Strong decision making and problem solving skills
 • Excellent communication both spoken and written in English
 • BS degree or higher in Business Administration, Logistics or Supply Chain or any related field
 • Proficient in standard logistics software
 • Excellent analytical, problem solving and organizational skills
 • Ability to work independently and handle multiple projects
 • Male or Female, age not over 40 years
 
Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to
 
Human Resources Department
J.S. Vision Ltd.
23 Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel.    0-2367-2333 #7
E-mail : wanlapa@jsvision.com
Website : www.jsvision.com

 

ผู้แทนขายเขตต่างจังหวัด

หลาย อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ

อายุ 25 – 35 ปี สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
ปริญญาตรีขึ้นไป หรือสายวิทยาศาสตร์
มีประสบการณ์ขายยาหรืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
มี service mind  มีวินัย ทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น ทัศนคติดี เรียนรู้เร็ว และมีทักษะในการสื่อสารดี
มีคอมพิวเตอร์ และรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
ลักษณะงาน

รับผิดชอบยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์และหาช่องทางการขายตามกลยุทธ์ของบริษัท
นำเสนอสินค้าและสามารถเปิดและปิดการขายได้
เตรียมแผนงานขาย รายชื่อลูกค้าและคอยปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการทำงานและความต้องการของบริษัท
 
 
Home | About us | Products | Services | News & Activites | Careers | Contact us
J.S. VISION LTD ALL RIGHT RESERVED.